Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lavendr. en een klant waarop Lavendr. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Lavendr. melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak is kosteloos tot 24 uur voor een afspraak en wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch of via het boekingssysteem is doorgegeven. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Lavendr. het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.

Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Lavendr. de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Indien een behandeling niet meer mogelijk is, kan de behandeling worden verzet en het afgesproken bedrag in rekening worden gebracht.

3. Betaling

Lavendr. vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de klant. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Betalingen kan door middel van pintransacties of het gepaste bedrag in contanten. Er is geen wisselgeld mogelijk.

4. Aansprakelijkheid

Lavendr. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de specialist is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Lavendr is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

5. Garantie

Lavendr. geeft geen geld terug op aangekochte producten, ook kunnen deze niet geruild worden. 

6. Beschadiging en diefstal

Lavendr. heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Lavendr. meldt diefstal altijd bij de politie.

7. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Lavendr. Lavendr. moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Lavendr. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Wanneer Lavendr. en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Lavendr. het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

9. Recht

Op elke overeenkomst tussen Lavendr. en de klant is Nederlands recht van toepassing.